Kamaya Box 500gr Shrimp Crackers

Kamaya Box 500gr Shrimp CrackersIngredients: Tapioca Flour, Shrimp (23.5%), Sugar, Egg, Salt


Kamaya Box 500gr Shrimp CrackersIngredients: Tapioca Flour, Shrimp (23.5%), Sugar, Egg, Salt

Color -
Size -
Raw Material Ingredients: Tapioca Flour, Shrimp (23.5%), Sugar, Egg, Salt
Capacity

Related Products